[10 Test Answers] CSE Filipino Reviewer: Pagtatalata

Civil Service Exam (CSE) Filipino reviewer for both Professional and Sub-Professional levels that covers pagtatalata.

This Civil Service Exam reviewer contains a Filipino subtest that has questions on Pagtatalata.

CSE Filipino reviewer on Pagtatalata

Talata I.
A. Ayon sa batas na ito, pagbabayarin ang mga may-ari ng kumpanya at sasakyan na nakapipinsala sa kalidad ng hangin dahil sa mga usok na binubuga nito.
B. Ang “Clean Air Act” ay isang batas na naglalayong mapanatiling malinis ang ating hangin.
C. Sa ibang banda naman, ang mga kumpanyang magkakabit o maglalagay ng mga gamit laban sa polusyon sa kanilang lugar ay bibigyan ng “tax break.”
D. Ano ba ang “Clean Air Act”?

Question 1. Ano ang wastong ayos ng mga pangungusap na makabubuo ng isang makabuluhang talata?
A. A-D-B-C
B. B-D-A-C
C. D-A-B-C
D. D-B-A-C✅

Question 2. Kung daragdagan ng isang pangwakas na pangungusap ang mga nasa itaas, alin sa mga sumusunod ang pinaka-angkop?
A. Ang “Clean Air Act” ang tamang solusyon sa lahat ng polusyon.
B. Alamin ang tungkol sa “Clean Air Act”.
C. Kung ikaw ang may-ari ng kumpanya, sang-ayon kaba sa “Clean Air Act”?✅
D. Tumulong mapanatiling malinis ang hangin.

Question 3. Ano ang pinaka-angkop na pamagat sa nabuong talata?
A. Ang Kalinisan
B. Ang Clean Air Act✅
C. Ang Hangin
D. Ang Kumpanya

Talata II.
A. Ayon sa saligang batas, maraming mga katangiang dapat taglayin ang sino mang nagnanais na maging Presidente ng bansa.
B. Ikalawa, nararapat din na siya ay rehistradong botante at marunong bumasa at sumulat.
C. Isa pang mahalagang katangian ay kinakailangang 40 taon man lamang siya sa araw ng halalan.
D. Isa sa mga katangiang ito ay nararapat na isa siyang katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas.
E. At ang huli ay nararapat na siya ay residente ng Pilipinas sa loob ng sampung taon bago dumating ang halalan.

Question 4. Ano ang wastong pagkasunud-sunod ng mga pangungusap na makabubuo ng makabuluhang talata?
A. A-B-C-D-E
B. A-B-D-C-E
C. A-D-B-C-E✅
D. A-D-C-B-E

Question 5. Ano ang pamamaraang ginagamit upang mabuo ang talata?
A. pagbibigay ng sanhi at bunga
B. paglalarawan
C. paghahambing
D. pag-iisa-isa o enumerasyon✅

Question 6. Anong pangungusap ang nagsasabing hindi maaaring maging Presidente ng bansa ang isang dayuhan?
A. pangungusap B
B. pangungusap C
C. pangungusap D✅
D. pangungusap E

Talata III.
A. Ang mga ito ay nagmula sa Gitnang Asya at naglakad sa mga tulay na lupang nagkakabit ng iba’t ibang bahagi ng Asya sa Pilipinas.
B. Sila ay sinundan ng Indones na galing Timog Silangang Asya.
C. Ang pinakaunang pangkat ng mga tao sa Pilipinas ay ang mga Ita o Negrito.
D. Ang huling pangkat naman na dumating upang manirahan dito sa ating bansa ay ang mga Malay na nagmula rin sa Timog Silangang Asya.

Question 7. Ano ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga pangungusap na makabubuo ng isang makabuluhang talata?
A. A-B-C-D
B. C-A-B-D✅
C. C-B-D-A
D. C-B-A-D

Question 8. Ano ang pambungad na paksang pangungusap ang angkop para sa talatang nabuo?
A. May tatlong pangkat ng tao ang dumating rito sa Pilipinas noong unang panahon.✅
B. Tatatlong tao lamang ang pangkat ng mga sinaunang Pilipino.
C. Tatlong pangkat ang mga Pilipino ngayon.
D. May tatlong sinaunang Pilipino.

Question 9. Ano ang angkop na pamagat para sa talata?
A. Ita, Indones at Malay
B. Mga Pangkat ng Tao mula sa Asya
C. Sino Ako?
D. Ang Mga Unang Pangkat ng mga Pilipino✅

Question 10. Kung idaragdag bilang pangungusap E ang sumusunod na pangungusap: “Ang mga Indones ay dumating nang dalawang bugso may limang libong taon na ang nakakaraan”; ano ang magiging panibagong pagkakasunud-sunod ng mga pangungusap upang makabuo ng makabuluhang talata?
A. A-B-E-C-D
B. C-A-B-E-D✅
C. C-B-E-D-A
D. C-B-E-A-D

Other Filipino-related CSE reviewers

CSE Filipino ReviewerNo. of Items
Kasing-Kahulugan25 items
Kasalungat25 items
Mga Wikain25 items
Wastong Gamit30 items