[25 Test Answers] CSE Filipino Reviewer: Kasing-Kahulugan

Here is our free Civil Service Exam (CSE) Filipino reviewer for both Professional and Sub-Professional levels.

This Civil Service Exam reviewer contains a Filipino subtest containing questions on synonyms or kasing-kahulugan.

CSE Filipino reviewer: kasing-kahulugan

Panuto: Piliin ang salitang kasingkahulugan ng salitang nakasalangguhit.

Question 1. Nauulinigan ang pag-uusap ng grupo dahil sa lakas ng tinig nila.
A. Nahihimigan
B. Napakikinggan✅
C. Nakikita
D. Nararamdaman

Question 2. Karapatan ng bawat batang Pilipino ang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanila.
A. mag-aalaga✅
B. magsasaway
C. gagabay
D. tutulong

Question 3. Nagugulumihan si Rochelle kung anong kurso ang kanyang kukunin sa kolehiyo.
A. Nagtataka
B. Natutuwa
C. Nagpapasalamat
D. Nalilito✅

Question 4. Tigib na ng pasahero ang dyip nang ito ay umalis.
A. Punung-puno✅
B. Kulang-kulang
C. Kaunting-kaunti
D. Maraming-marami

Question 5. Hindi na nakapagpipigil ang kaawa-awang katulong kaya isiniwalat ang sama ng loob sa mapang-aping amo.
A. isinabi
B. inilahad
C. isinisigaw
D. ibinulgar✅

Question 6. Iminungkahi ang pagbabawal magtapon ng basura sa di-wastong lugar.
A. ipinanukala✅
B. inilalahad
C. isinisiwalat
D. kinalat

Question 7. Madalas silang mapaaway dahil sa kanilang kapalaluan.
A. kalabisan
B. kayabangan✅
C. kagandahan
D. kasinungalingan

Question 8. Pakiramdam niya ay labis-labis ang kanyang suliranin kung kaya siya ay naliligalig.
A. matalino
B. masaya
C. magulo ang isip✅
D. malinaw ang isip

Question 9. Maalwan lamang ang nararapat na dalahin ng isang bata.
A. magaan✅
B. maganda
C. malaki
D. maliit

Question 10. Sa palihan nagagawa ang mga itak, espada at iba pang yari sa bakal.
A. palikuran
B. pamilihang-bayan
C. palengke
D. pandayan✅

Question 11. Hindi mo dapat gawing katuwaan ang pagkutya sa kapwa.
A. pagsumbong
B. paglibak✅
C. pagtampo
D. pagkurot

Question 12. Ang pag-eensayo ng banda ay nakabubulahaw.
A. nakaiinis
B. nakagugulo✅
C. nakatutuwa
D. nakababahala

Question 13. Dapat kang magkamal ng salapi sa mabuting paraan.
A. magmana
B. magnakaw
C. magtamasa✅
D. maghanda

Question 14. Ilan taon ding siniil ng mga dayuhan ang mga Pilipino.
A. tinago
B. inapi✅
C. tinimpi
D. pinalaya

Question 15. Ang anumang alitan ay di dapat hayaang magtagal.
A. proyekto
B. pagkakaibigan
C. hiniram
D. bangayan✅

Question 16. Laganap ang krisis kaya tayo ay dapat magtipid.
A. kalat✅
B. kapos
C. limitado
D. pantay

Question 17. Madaling nababalino sa lihis na gawain ang mga kabataang laki sa lansangan.
A. natutuwa
B. namamalik-mata
C. nagaganyak✅
D. nakaiiwas

Question 18. Maraming himutok ang mga manggagawa laban sa kanilang kumpanya gaya ng di pagtaas ng kanilang sahod.
A. nais
B. balakid
C. kilos
D. reklamo✅

Question 19. Walang minimithi ang iyong magulang kung di ang mabigyan ka ng magandang kinabukasan.
A. dinadalangin
B. ninanais✅
C. ikinatutuwa
D. tinitiis

Question 20. Iwasang sumugba sa alanganin.
A. sumugod✅
B. tumigil
C. lumayo
D. lumapit

Question 21. Huwag mong pukawin ang batang nahihimlay.
A. libangin
B. palayain
C. pigilin
D. gisingin✅

Question 22. Hindi ka dapat magmaktol kung ika’y napagsasabihan.
A. umiyak
B. magtampo✅
C. magdabog
D. lumayas

Question 23. Tuwing Marso, ang puno ng mangga ay namumutiktik sa bunga.
A. maraming-marami✅
B. bilang na bilang
C. kakaunti
D. malalaki

Question 24. Kumipot ang Maynila sa dami ng taong naniniharan dito.
A. lumuwag
B. lumaki
C. sumikip✅
D. lumiit

Question 25. Patang-pata siya nang marating ang tuktok ng bundok Apo.
A. pagod na pagod✅
B. masiglang-masigla
C. masayang-masaya
D. hinayang-hinayang

Other Filipino-related CSE reviewers

CSE Filipino ReviewerNo. of Items
Kasalungat25 items
Mga Wikain25 items
Wastong Gamit30 items
Pagtatalata10 items