[30 Questions] CSE Filipino Reviewer: Wastong Gamit

Civil Service Exam (CSE) Filipino reviewer for both Professional and Sub-Professional levels that covers Filipino subtest on Wastong Gamit.

This Civil Service Exam reviewer contains Filipino subtest. This CSE Filipino reviewer has questions on wastong gamit.

2022 CSE Filipino reviewer

1. Katungkulan _____ sinuman ang tumulong sa kanyang kapwa.
A. nang
B. ng
C. namin
D. natin

2. _____ ko kay Inay ang mga kaganapan sa aming paaralan sa isang buong papel.
A. Isinulat
B. Isinabi
C. Sinulat
D. Sinabi

3. Ang _____ ng mga manlalaro ay dininig ng komite kahapon.
A. pakiusapan
B. pakikipag-usap
C. ipakiusap
D. pakiusap

4. Nagulat ang mga tao ____ mabalitaan ang kaguluhang nagaganap sa Mindanao.
A. nang
B. ng
C. noon
D. datapwat

5. ______mo si Chin ng damit sa kabinet.
A. Kunin
B. Utusan
C. Hanapan
D. Hanapin

6. ______ suliranin ng pagtaas ng presyo ng gasolina ang pinapaksa ng pulong sa kasalukuyan.
A. Hinggil kay
B. Ayon kay
C. Hinggil sa
D. Ayon sa

7. Ang paglalakbay _____ Magellan noong 1521 ang naging dahilan kung bakit nakilala ang Pilipinas sa ibang bansa.
A. ni
B. daw
C. sa
D. para kay

8. Ang pagkakalat o pagtatapon sa kung saan-saan ay ______ batas.
A. sang-ayon
B. hinggil sa
C. laban sa
D. labag sa

9. Pinatay ______ mga Hapones si Jose Abad Santos nang tanggihan niyang ibunyag ang lihim ng mga kilusang Pilipino laban sa kanila.
A. namin
B. ng
C. nang
D. noong

10. _____ mo naman sa kanila na magdala ng mapagsasaluhan.
A. Usapin
B. Usap-usapan
C. Ipakiusap
D. Pakiusap

11. ______ G. at Gng. Reyes. matagal na nilang pinag-iipunan ang pangtustos sa pag-aaral mo sa kolehiyo.
A. Ayon sa
B. Ayon kay
C. Ayon kina
D. Sang-ayon kina

12. ______ ni Emilio Jacinto ang Kartilya na naglalaman ng adhikain ng Katipunan.
A. Winika
B. Sinulatan
C. Isinabi
D. Nalaman

13. Dumating ang Lola ______ kami’y nagdiwang.
A. kaya
B. kung
C. marahil
D. siguro

14. Ang pagbabara ng mga estero ay dulot _____ walang pakundangang pagtatapon ng basura.
A. rin
B. ng
C. natin
D. nila

15. _____ maaari ay magtipid tayo nang husto.
A. Kung
B. Dahil
C. Bagamat
D. Mandin

16. Mapadadali ang ating gawain ______ tayo ay magtutulungan.
A. upang
B. kung
C. kahit
D. ngunit

17. Masaya sila _____ napakaraming pagsubok ang dumarating sa kanilang pamilya.
A. sapagkat
B. marahil
C. kahit
D. kung

18. ______ pagod na pagod na sa biyahe si Rey ay nagawa pa rin niya ang mag-aaral.
A. Bagaman
B. Maliban
C. Samakatwid
D. Maging

19. Patuloy tayong maghahalinhinan sa pagroronda ______ di pa nahuhuli ang magnanakaw.
A. samantala
B. hanggang
C. palibhasa
D. bagaman

20. Nagtatalon sa tuwa si Regina _______ mapanalunan ang patimpalak sa pagsusuluat ng maikling kuwento.
A. subalit
B. disin sana’y
C. nang
D. ng

21. Hindi maaring ibilanggo ang sino man dahil _____ kanyang pagkakautang.
A. na
B. ng
C. nang
D. sa

22. Nagpapatugtog sila _____ awiting Pilipino.
A. sa
B. nang
C. ng
D. na

23. Ang ______ ng mga mamamayan na huwag munang magtaas ng presyo ng langis ay pinag-aaralan ng kinauukulan.
A. usapin
B. pakiusapan
C. ipakiusap
D. pakiusap

24. Hindi _____ nabibigyang lunas ang sakit na AIDS sa ngayon.
A. pa
B. na
C. sa
D. ka

25. ______ bang suliranin na hindi kayang lutasin?
A. May
B. Mayroon
C. Sino
D. Anong

26. ______ patimpalak sa Balagtasan na gaganapin sa plasa.
A. May
B. Mayroon
C. Anong
D. Bakit

27. ______ ba nagkaroon ng isang bulkan?
A. Sino
B. Alin
C. Ano
D. Paano

28. _______ natin ang ating kapwang nangangailangan ng tulong.
A. Abutan
B. Kunin
C. Abutin
D. Kunan

29. Huwag mong ______ ang sino mang nasa kapangyarihan kung nais mo lamang makakuha ng pabor.
A. abutin
B. abutan
C. kunin
D. kunan

30. ______ mo ang mabibigat na dalahin ng Inay.
A. Abutan
B. Tanawin
C. Kunin
D. Kunan

Answer key

1. B11. C21. D
2. A12. A22. C
3. D13. A23. D
4. A14. B24. A
5. C15. A25. B
6. C16. B26. A
7. A17. C27. D
8. D18. A28. A
9. B19. B29. B
10. C20. C30. C

Other Filipino-related CSE reviewers

CSE Filipino ReviewerNo. of Items
Kasing-Kahulugan25 items
Kasalungat25 items
Mga Wikain25 items
Pagtatalata10 items