[25 Test Answers] CSE Filipino Reviewer: Kasing-Kahulugan

Here is our free Civil Service Exam (CSE) Filipino reviewer for both Professional and Sub-Professional levels.

This Civil Service Exam reviewer contains a Filipino subtest containing questions on synonyms or kasing-kahulugan.

CSE Filipino reviewer: kasing-kahulugan

Panuto: Piliin ang salitang kasingkahulugan ng salitang nakasalangguhit.

Question 1. Nauulinigan ang pag-uusap ng grupo dahil sa lakas ng tinig nila.
A. Nahihimigan
B. Napakikinggan
C. Nakikita
D. Nararamdaman

Question 2. Karapatan ng bawat batang Pilipino ang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanila.
A. mag-aalaga
B. magsasaway
C. gagabay
D. tutulong

Question 3. Nagugulumihan si Rochelle kung anong kurso ang kanyang kukunin sa kolehiyo.
A. Nagtataka
B. Natutuwa
C. Nagpapasalamat
D. Nalilito

Question 4. Tigib na ng pasahero ang dyip nang ito ay umalis.
A. Punung-puno
B. Kulang-kulang
C. Kaunting-kaunti
D. Maraming-marami

Question 5. Hindi na nakapagpipigil ang kaawa-awang katulong kaya isiniwalat ang sama ng loob sa mapang-aping amo.
A. isinabi
B. inilahad
C. isinisigaw
D. ibinulgar

Question 6. Iminungkahi ang pagbabawal magtapon ng basura sa di-wastong lugar.
A. ipinanukala
B. inilalahad
C. isinisiwalat
D. kinalat

Question 7. Madalas silang mapaaway dahil sa kanilang kapalaluan.
A. kalabisan
B. kayabangan
C. kagandahan
D. kasinungalingan

Question 8. Pakiramdam niya ay labis-labis ang kanyang suliranin kung kaya siya ay naliligalig.
A. matalino
B. masaya
C. magulo ang isip
D. malinaw ang isip

Question 9. Maalwan lamang ang nararapat na dalahin ng isang bata.
A. magaan
B. maganda
C. malaki
D. maliit

Question 10. Sa palihan nagagawa ang mga itak, espada at iba pang yari sa bakal.
A. palikuran
B. pamilihang-bayan
C. palengke
D. pandayan

Question 11. Hindi mo dapat gawing katuwaan ang pagkutya sa kapwa.
A. pagsumbong
B. paglibak
C. pagtampo
D. pagkurot

Question 12. Ang pag-eensayo ng banda ay nakabubulahaw.
A. nakaiinis
B. nakagugulo
C. nakatutuwa
D. nakababahala

Question 13. Dapat kang magkamal ng salapi sa mabuting paraan.
A. magmana
B. magnakaw
C. magtamasa
D. maghanda

Question 14. Ilan taon ding siniil ng mga dayuhan ang mga Pilipino.
A. tinago
B. inapi
C. tinimpi
D. pinalaya

Question 15. Ang anumang alitan ay di dapat hayaang magtagal.
A. proyekto
B. pagkakaibigan
C. hiniram
D. bangayan

Question 16. Laganap ang krisis kaya tayo ay dapat magtipid.
A. kalat
B. kapos
C. limitado
D. pantay

Question 17. Madaling nababalino sa lihis na gawain ang mga kabataang laki sa lansangan.
A. natutuwa
B. namamalik-mata
C. nagaganyak
D. nakaiiwas

Question 18. Maraming himutok ang mga manggagawa laban sa kanilang kumpanya gaya ng di pagtaas ng kanilang sahod.
A. nais
B. balakid
C. kilos
D. reklamo

Question 19. Walang minimithi ang iyong magulang kung di ang mabigyan ka ng magandang kinabukasan.
A. dinadalangin
B. ninanais
C. ikinatutuwa
D. tinitiis

Question 20. Iwasang sumugba sa alanganin.
A. sumugod
B. tumigil
C. lumayo
D. lumapit

Question 21. Huwag mong pukawin ang batang nahihimlay.
A. libangin
B. palayain
C. pigilin
D. gisingin

Question 22. Hindi ka dapat magmaktol kung ika’y napagsasabihan.
A. umiyak
B. magtampo
C. magdabog
D. lumayas

Question 23. Tuwing Marso, ang puno ng mangga ay namumutiktik sa bunga.
A. maraming-marami
B. bilang na bilang
C. kakaunti
D. malalaki

Question 24. Kumipot ang Maynila sa dami ng taong naniniharan dito.
A. lumuwag
B. lumaki
C. sumikip
D. lumiit

Question 25. Patang-pata siya nang marating ang tuktok ng bundok Apo.
A. pagod na pagod
B. masiglang-masigla
C. masayang-masaya
D. hinayang-hinayang

Answer key

1. B11. B21. D
2. A12. B22. B
3. D13. C23. A
4. A14. B24. C
5. D15. D25. A
6. A16. A
7. B17. C
8. C18. D
9. A19. B
10. D20 A

Other Filipino-related CSE reviewers

CSE Filipino ReviewerNo. of Items
Kasalungat25 items
Mga Wikain25 items
Wastong Gamit30 items
Pagtatalata10 items